Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Grabów nad Pilicą,dn.16.03.2017r.

 Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

 

RSKiOŚ.6220.5.2016.JM

Obwieszczenie


Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016r. poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 16.03.2017r. wydana została decyzja znak:RSKiOŚ.6220.5.2016.JM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku katalizatorów niebezpiecznych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania katalizatorów na działce o nr ew.122/2 w Grabinie, gmina Grabów nad Pilicą.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Firma Handlowo-Usługowa Magdalena Boćkowska.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska w Grabowie nad Pilicą przy ul.K.Pułaskiego 51, pokój nr 2, w godzinach 7oo-15oo od poniedziałku do piątku.
Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą ul.K.Pułaskiego 51;
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą www.bip.grabow w dziale Ochrona Środowiska.


/-/ z up.Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Kierownik Referatu Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska – inż.Jadwiga Maliszewska.

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:59:47 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:02:36.
Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:59:47
Data modyfikacji: 2017-03-22 14:02:36
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót