Uchwała Nr 27.200.2014

Uchwała Nr 27.200.2014
Rady Gminy Grabów nad Pilicą
z dnia 12 czerwca 2014 roku


W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2023


Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( t.j. Dz. U. 2013. 885 z późn. zmianami ),
Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:


§1
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014- 2023 określonej uchwałą Nr
24.175.2013 z dnia 20.12.2013 r. Aktualną prognozę finansową określają
załączniki do niniejszej uchwały:
- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. Nr 1)
- Wykaz przedsięwzięć WPF(zał. Nr 2).


§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Strzelczyk

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2014-09-03 08:48:44.
Data wprowadzenia: 2014-09-03 08:48:44
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót