Rok 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE 
ZAPYTANIE OFERTOWE
( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego, audiowizualnego, rozrywkowego oraz mebli biurowych)

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Grabów nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
tel. 48 662-70 35, fax. 48 662-70-52
grabow@grabow.pl

NIP 812-188-20-03, REGON 670223706


Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego rozrywkowego oraz mebli biurowych realizowanych w ramach realizacji operacji "Wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży połączonej z centrum aktywizacji społeczności lokalnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską Osi 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, rozrywkowego oraz mebli biurowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2012 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: grabow@grabow.pl.pl , faksem na nr: 48 662-70-52 , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą do dnia 15 października 2012 roku do godz. 11:00 ..


2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 października 2012 roku a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Dorota Stępień pod numerem telefonu 48 662 70 35 wew. 21 oraz adresem email: dorotastepien@grabow.pl


VIII. ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ OFERTY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:52:13 | Data modyfikacji: 2013-07-17 10:55:35.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:52:13
Data modyfikacji: 2013-07-17 10:55:35
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót