Rok 2012

Zakup oleju napędowego dla Zespołu Szkół w
Grabowie nad Pilicą 

ZSG.271.2.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-10-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.2.2012. Nazwa zadania:
Zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół
Adres zamawiającego: ul. Parkowa 4
Kod Miejscowość: 26-902 Grabów nad Pilicą
Telefon 0-48-662-70-27
Fax 0-48-662-70-27
Adres strony internetowej: bip.grabow.pl
Adres poczty elektronicznej: grabow@grabow. pl
Godziny urzędowania: 7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.grabow.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości przewidywanej 50000 litrów rzeczywistych w okresie obowiązywania umowy do kotłowni Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Domu Nauczyciela.
Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dowozu do siedziby Zamawiającego oleju opałowego o jakości o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w normie PN-C-96024:2001 dla L 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający kupuje konkretne ilości oleju w litrach w temperaturze rzeczywistej, zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie dostawczym za cenę ustaloną zgodnie ze siwz oraz umową bez żadnych dodatkowych przeliczeń. Ilość oleju jest ilością szacunkowa i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na potrzeby zamawiającego.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w przypadku wystąpienia siły wyższej tj.
konieczności zużycia większej ilości paliwa w przypadkach niższych temperatur.
Wykonawca udziela gwarancji jakości producenta na sprzedawany olej opałowy. Wykonawca zapewnia, że sprzedawany olej opałowy spełnia określone wymagania.
Dostawy wykonywane będą sukcesywnie wg zgłoszonego zapotrzebowania przez Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 – olej opałowy


Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia
- zakończenia- 30.10.2013 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto za 1 litr 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-10-19 do godz. 10.00
w
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój Nr 12- Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-10-19 o godz. 10.15
w
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój Nr 10- Sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia podstawowego 20 000,-zł.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 393490 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012


____________________________________
Kierownik Zamawiającego


SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 12:31:14.
Data wprowadzenia: 2012-10-11 12:31:14
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót