Rok 2012

`Nabór 

ośw.041.2.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2012

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą
w ramach projektu
pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Grabów nad Pilicą w roku szkolnym 2012/13”

w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej" w ramach POKL - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

w dniu 22 sierpnia 2012 r. Gmina Grabów nad Pilicą
ogłasza otwarty nabór ofert do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabów nad Pilicą na następujące stanowiska:

Publiczna Szkoła Podstawowa w im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie ul. Wspólna 19 Augustów 26-902 Grabów nad Pilicą
Część 1
Nauczyciel prowadzący zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją.
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
1 grupa
Liczba godzin –30.
Część 2
Nauczyciel prowadzący zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
1 grupa
Liczba godzin – 30.
Część 3
Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
1 grupa
Liczba godzin –30.
Część 4
Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z języków obcych.
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
1 grupa
Liczba godzin – 30.


Publiczna Szkoła Podstawowa w im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą

Część 5.
Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
1 grupa
Liczba godzin – 30.
Część 6.
Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych- ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
1 grupa
Liczba godzin – 30.
Część 7.
Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- rytmika- taniec.
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
2 grupy
Liczba godzin –60.
Część 8.
Nauczyciel realizujący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- artystycznie.
Czas realizacji: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r
1 grupa
Liczba godzin –30.

Kwalifikacje osób powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. 2009/50/400, 2012/174) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. W przypadku prowadzenia zajęć specjalistycznych (np. logopedia), nauczyciel musi mieć ukończone studia kierunkowe.

1. Czas trwania projektu: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r.
2. Oferty powinny zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2) Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej:
a) List motywacyjny z uzasadnieniem
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o dotychczasowej pracy, doświadczeniu zawodowym kandydata
c) Kwestionariusz osobowy - zgodnie z załącznikiem nr 2
d) Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych świadectw lub zaświadczeń wskazujących na kwalifikacje kandydata na dane stanowisko (oryginały do wglądu przy podpisywaniu umowy zlecenia)
e) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 3)
f) Podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto zł za 1 godz. lekcyjną.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do dnia 29.08.2012 r. do godz. 11:00 pokój nr 12 /Sekretariat/ Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….. (wpisać właściwe stanowisko) w celu realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Grabów nad Pilicą w roku szkolnym 2012/13”
Oferty zostaną otwarte w dniu 29.08.2012 roku o godzinie 11:15
Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

· Publicznej Szkole Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie ul. Wspólna 19
Augustów 26-902 Grabów nad Pilicą tel. (48) 662 70 41- osoba do kontaktu – Pani Anna Woźniak- Dyrektor Szkoły,
· Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w
Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą tel. (48) 662 70 27 - osoba do kontaktu Pani Edyta Lusarczyk - Dyrektor Szkoły.................................................
(podpis)

Formularz ofertowy indywidualizacja

kwestionariusz

Oświadczenie o nie karaniu

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Rezygnacja Pani Urszuli Woźniak

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-08-22 14:07:35 | Data modyfikacji: 2012-08-22 14:08:20.
Data wprowadzenia: 2012-08-22 14:07:35
Data modyfikacji: 2012-08-22 14:08:20
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót