Rok 2012

`Zakup 
ośw.041.2.2012 Grabów nad Pilicą dnia 22.08.2012 roku

Zapytanie ofertowe 1/2012
w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Niniejsze postępowanie jest realizowane w związku z zasadą konkurencyjności w ramach
projektów PO KL
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Grabów nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Tel. /faks 48 662 70 14
e-mail: grabow@grabow.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Termin wykonana zamówienia :
14 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce dostawy:
· Publiczna szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino
ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą
· Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie ul. Wspólna 19
Augustów 26-902 Grabów nad Pilicą
III. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.
IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
V. Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
Oferta w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w Gminie Grabów nad Pilicą – dostawa pomocy dydaktycznych, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 29.08.2012 godz. 9:15. Oferty należy złożyć w pok. nr 12 w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą w terminie do dnia 29.08.2012 r. do godz. 9:00.
Do oferty należy załączyć zestawienie cenowe pomocy dydaktycznych wypełnione zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2012 r. o godz. 9:15. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: Krystyna Puk tel. 48 662 70 14 w 24.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
VI. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
VII. Załączniki
- załącznik Nr 1 – wzór oferty,
- załącznik Nr 2 zestawienie pomocy dydaktycznych.
............................................
(podpis)


Formularz ofertowy indywidualizacja

Wykaz pomocy dydaktycznych

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-08-22 13:56:58 | Data modyfikacji: 2012-08-22 14:01:39.
Data wprowadzenia: 2012-08-22 13:56:58
Data modyfikacji: 2012-08-22 14:01:39
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót