Rok 2012

`Sieć 
IBA.271.8.2012
Grabów nad Pilicą, 2012-07-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.8.2012. Nazwa zadania: Sieć wodociągowa w Tomczynie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Urząd Gminy
Adres zamawiającego Kazimierza Pułaskiego 51
Kod Miejscowość 26-902 Grabów nad Pilicą
Telefon: 0-48-662-70-14
Faks: Faks
adres strony internetowej bip.grabow.pl
adres poczty elektronicznej grabow@grabow.pl

Godziny urzędowania: 7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.grabow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą pokój nr 8) . Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomczyn.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
-sieci wodociągowej z rur PVC O 110 mm o długości 2854,0 mb
2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie, których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Projekt budowlany, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralne części umowy.
3) W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
4) Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: wszelkimi kosztami związanymi ze zużyciem wody i energii elektrycznej, utrzymaniem placu budowy, ubezpieczeniem budowy, wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz utrzymanie porządku w trakcie robót),wytyczeniem i prowadzeniem prac geodezyjnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz dokonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzeniem związanej z tym dokumentacji zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, innymi kosztami mogącymi wyniknąć w trakcie realizacji dzieła po stronie Wykonawcy..
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót i specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do SIWZ.
5)Przedstawiony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6)Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlanym nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlanym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie
7)Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej:
a) zakupu oraz montażu znaków, instrukcji i podręcznego sprzętu ppoż. i bhp.,
b) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej
wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej,
c) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci i przyłączy,
d) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii i decyzji niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
e) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
f) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
h) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
i) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organom nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
j) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ostatecznego odbioru,
k) przeprowadzenia badań, prób i rozruchu,
l) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, pod warunkiem, że były
naniesione na rzucie poziomym w projekcie budowlanym,
8)Zamawiający nie przewiduje korekty ceny ryczałtowej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich.
9)Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z projektu budowlanego, z wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach bądź kosztorysach ślepych, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ryczałtowej.
10)Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
11)Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.
12)Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy,
- zakończenie- 30.11.2012 roku
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach Wykonawca wykonał, minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości około 400 tys. zł brutto potwierdzona dokumentami, iż robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona - załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
A.5) Wzór umowy
A.6) Wykaz robót budowlanych

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: brak

c. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: brak

d. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: brak

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9.000.00 zł (słownie dziewięć
tysięcy złotych), Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BS Głowaczów Oddział Grabów nad Pilicą 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na „Sieć wodociągowa w Tomczynie”, (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
8. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy
11. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100 %


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-08-06 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój Nr 12- Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-08-06 o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój Nr 10- Sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej
Nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 158687- 2012 Data zamieszczenia 20.07.2012 rok____________________________________
Kierownik Zamawiającego


SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Wykaz robót

Przedmiar robót

Specyfikacje techniczne

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:47:33 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:55:22.
Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:47:33
Data modyfikacji: 2012-07-20 11:55:22
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót