Rok 2012

Zakup oleju napędowego dla Zespołu Szkół w
Grabowie nad Pilicą 

ZSG.271.1.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.1.2012. Nazwa zadania:
Zakup oleju napędowego dla Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół
Adres zamawiającego: ul. Parkowa 4
Kod Miejscowość: 26-902 Grabów nad Pilicą
Telefon 0-48-662-70-27
Fax 0-48-662-70-27
Adres strony internetowej: bip.grabow.pl
Adres poczty elektronicznej: grabow@grabow. pl
Godziny urzędowania: 7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.grabow.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Sukcesywny zakup oleju napędowego w ilości przewidywanej 55.000 litrów w okresie obowiązywania umowy do dwóch autokarów szkolnych służących do dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą na lata szkolne 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia w zależności od potrzeb.
Wydawanie oleju napędowego odbywać się będzie na stacji paliw zlokalizowanej zgodnie z ofertą.
Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do zbiorników paliwowych autobusów szkolnych należących do Zamawiającego poprzez legalizowany przepływomierz.
Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionych paliw na druku zwanym asygnatą, w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa , nazwisko i imię osoby pobierającej olej napędowy, nr rejestracyjny pojazdu, ilość zatankowanych litrów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 z późniejszymi zmianami oraz warunki techniczne
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
Wykonawca określi nr telefonów i nr fax oraz inne dane niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


Wspólny Słownik Zamówień: 09134100-8 olej napędowy


Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
31 sierpnia 2015 roku

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-07-27 do godz. 10.00
w
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój Nr 12- Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-27 o godz. 10.15
w
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój Nr 10- Sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.07.2012 roku Nr 256798-2012____________________________________
Kierownik Zamawiającego


SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:01:39.
Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:01:39
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót