Rok 2012

Budowa szkolnego placu zabaw przy Publicznej
szkole Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w
Augustowie 
IBA.271.5.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.5.2012. Nazwa zadania: Budowa szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Urząd Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Urząd Gminy
Adres zamawiającego Kazimierza Pułaskiego 51
Kod Miejscowość 26-902 Grabów nad Pilicą
Telefon: 0-48-662-70-14
Faks: Fax
adres strony internetowej bip.grabow.pl
adres poczty elektronicznej grabow@grabow.pl

Godziny urzędowania: 7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.grabow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. Nr 4 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw, zlokalizowanego na działce szkolnej . Powierzchnia terenu przeznaczona na plac wynosi 240 m2.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie szkolnego placu zabaw:
- zaprojektowanie szkolnego placu zabaw,
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń,
- przygotowanie podłoża (podbudowy) wraz z wykonaniem nawierzchni,
- wykonanie placu zabaw,
- dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład szkolnego placu zabaw,
- wykonanie i zainstalowanie na szkolnym placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu,
- uruchomienie placu zabaw,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane),
- przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania.
Opis szczegółowy zawarto w załączniku Nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest:
a)w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję architektoniczną zadania. Koncepcja musi zawierać część opisową, plan zagospodarowania szkolnego placu zabaw (w tym rozmieszczenie urządzeń ze strefami bezpieczeństwa, przekrój z opisem warstw, wykaz urządzeń do montażu oraz ich kolorowe ilustracje np. zdjęcia, rysunki itp. zamawiający w ciągu 3 dni zaopiniuje w/w koncepcję.
b)przekazać kompletną dokumentację projektową w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy (w/w dokumentacja musi uwzględniać ewentualne uwagi zgłoszone przez zamawiającego w dokumencie opiniującym koncepcję architektoniczną),
c)Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia w imieniu Zamawiającego- rozpoczęcie robót do Starostwa Powiatowego w Kozienicach. (Wykonawca uzyska odpowiednie upoważnienie do dokonania w/w zgłoszenia)

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw,
45112 723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2012-09-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 100000 PLN brutto z podaniem jej rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz złączeniem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie szkolnego placu zabaw. okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100 %


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-07-25 do godz. 11.00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Nr 12 Sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-25, o godz. 11.15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Nr 10 sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Umowa ramowa

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów
adres strony internetowej

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 238360 Data zamieszczenia 2012-07-06____________________________________
Kierownik zamawiającego


SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz robót

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-07-06 09:57:49.
Data wprowadzenia: 2012-07-06 09:57:49
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót