Rok 2012

Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół 
IBA.271.6.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.6.2012. Nazwa zadania: Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Urząd Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Urząd Gminy
Adres zamawiającego Kazimierza Pułaskiego 51
Kod Miejscowość 26-902 Grabów nad Pilicą
Telefon: 0-48-662-70-14
Faks: 48 662-70-52
adres strony internetowej bip.grabow.pl
adres poczty elektronicznej grabow@grabow.pl

Godziny urzędowania: 7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.grabow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. Nr 4 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wg załącznika Nr 3
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
34121000-1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.09.2012 roku

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100 %


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-07-16 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Nr 12 Sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-16 o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Nr 10 sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Umowa ramowa

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów- brak
adres strony internetowej- brak

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej- brak
adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja- brak


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 238072 Data zamieszczenia 2012-07-06____________________________________
Kierownik zamawiającego


SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia Nr 2

Wyjaśnienia Nr 3

Wyjaśnienia Nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:49:04.
Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:49:04
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót