Rok 2012

Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy w
grabowie nad Pilicą 

IBA.271.1.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-02-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2012 Nazwa zadania: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URZĘDU GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Urząd Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
bip.grabow.pl
grabow@grabow.pl
7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.grabow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej lub bezpłatnie osobiście w tutejszym urzędzie w pokoju nr 4.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej
do budynków Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:
Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2

Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2015 roku

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

· Spełniają warunki zawarte w załączniku nr 4 i nr 5 do SIWZ.
· Posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
· Posiadają aktualną umowę lub promesę umowy z PGE ZEORK Dystrybucja
Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale 3 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wypełnione Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
7. Stosowne oświadczenie o tym, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę lub promesę umowy z PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Dystrybucja
Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego.
8. Kopia nadania NIP.
9. Kopia nadania Regon.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 – 11, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-02-23 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-02-23 o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.02.2012 roku Nr 44984-2012

____________________________________
Kierownik ZamawiającegoSIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do umowy

Załącznik Nr 2 do umowy

Wyjaśnienia do SIWZ

Powtórzenie czynności

Wyjaśnienia do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie poprawione

SIWZ poprawiona

Pełnomocnictwo poprawione

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-02-15 09:28:27.
Data wprowadzenia: 2012-02-15 09:28:27
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót