ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR IV 
PROTOKÓŁ NR IV Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej proponuje się rozszerzyć punk 7 na punkt 7 i 8 w brzmieniu:
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowania na lata 2011-2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na rok 2011r.
 przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem ,
 odczytanie opinii Komisji budżetowej i wniosków radnych,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych,
 dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich wsi Gminy Grabów nad Pilicą.
10. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomani w Grabowie nad Pilicą na rok 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok oraz upoważnień do przeprowadzania kontroli.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy.

Plik do pobrania:
 SESJA RADY GMINY NR IV

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2011-04-18 12:36:51.
Data wprowadzenia: 2011-04-18 12:36:51
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót