```Dofinansowanie``
ośw.4453.2012 Grabów nad Pilicą dnia 19.06.2012 roku

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników od 1.09.2012 roku

Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą informuje, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (wzór wniosku – załącznik Nr 1) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:
· kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
· kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
· kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
· kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z KRS lub inne przewidziane prawem,,
· zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ( załącznik Nr 4 ),
- oświadczenia o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i w przypadku takiego obowiązku, sprawozdania finansowego za okres ostatnich 3 lat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.( załącznik Nr 5 )
· formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza i instrukcja wypełniania – załącznik Nr 2)

Od 01.09.2012r. uprawnienie pracodawcy do dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika związane jest z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w art. 70b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie (wzór zawiadomienia- załącznik Nr 3) Urzędu Gminy, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
....................................................
(podpis)

Wniosek

Zawiadomienie

oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oswiadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Informacja

Oswiadczenie o połączeniu lub przejęciu innych przedsiębiorstw w roku bieżącym

Instrukcja wypełniania tabeli w części D

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:31:37 | Data modyfikacji: 2012-10-02 10:42:51.
Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:31:37
Data modyfikacji: 2012-10-02 10:42:51
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót