```Ewidencja``
Niepubliczne szkoły i placówki Podstawa prawna:Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty- „Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Grabów nad Pilicą) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkoły”
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez gminę Grabów nad Pilicą na podstawie art. 82 ust. 1 w związku z art. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) obejmuje następujące typy szkół i placówek publicznych: 1. przedszkola,2. szkoły podstawowe,3. gimnazja,4. inne formy wychowania przedszkolnego. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Grabów nad Pilicą) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Niezbędne dokumenty: 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:Formularze do pobrania:Załącznik nr 1 - przedszkola,Załącznik nr 2 - szkoły podstawowe i gimnazja,Załącznik nr 3 - inne formy wychowania przedszkolnego. 2. Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:- statut szkoły lub placówki/w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - organizacja zespołu lub punktu zawierająca informacje określone w § 2 rozporządzenia MEN z dnia 10 stycznia 2008r. (Dz.U. Nr 7, poz. 38),- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce Formularz do pobrania: Załącznik nr 4- potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z KRS) - w przypadku osoby prawnej, - potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości - w przypadku osoby fizycznej,- dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu),- informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:• możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,• możliwość realizacji innych zadań statutowych,• bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy'Formularz do pobrania: Załącznik Nr 5- opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:• opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,• pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieszkolnych),- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Formularz do pobrania: Załącznik Nr 6Warunkiem uzyskania uprawnienia do otrzymania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, informacji o planowanej liczbie dzieci) Załącznik Nr 7. Złożenie informacji po ustawowym terminie wyklucza przedszkole/szkołę z możliwości objęcia dotacją na realizację tego zadania.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Zmiana - niepubliczna forma wychowania przedszkolnego

Rejestr placówek niepublicznych

Dane do RSPO

Wyrejestrowanie placówki niepublicznej

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2011-09-07 10:48:21 | Data modyfikacji: 2012-05-28 13:12:35.
Data wprowadzenia: 2011-09-07 10:48:21
Data modyfikacji: 2012-05-28 13:12:35
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót