Mianowanie nauczyciela
PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 ze zm.) - rozdział 3a.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.2593) zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).

1. Okres trwania stażu
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy z wyjątkiem przypadków określonych w art. 9c ust.2 cyt. wyżej ustawy Karta Nauczyciela.
Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel kontraktowy załącza projekt planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.
Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego.
W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.
W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.
W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Nauczycielowi kontraktowemu, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.
Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywa go w pełnym wymiarze.
W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.
W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna .Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Kurator Oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego ustalona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ostateczna.
W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

2. Wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
(wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego - załącznik nr 1)
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wszczyna się na wniosek nauczyciela skierowany do Wójta Gminy Grabów nad Pilicą.
Zgodnie z § 9 cyt. na wstępie rozporządzenia dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:
1/ dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie,
2/ akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczona kopia,
3/ zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia (wzór zaświadczenia dyrektora szkoły - załącznik nr 2).
Wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciele składają w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
W przypadku niedotrzymania w/w terminu nauczyciele zobowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Wójt Gminy Grabów nad Pilicą wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Wójt Gminy Grabów nad Pilicą wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

3. Przebieg postępowania egzaminacyjnego
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Wójt Gminy Grabów nad Pilicą.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel.

Zgodnie z § 11 cyt. na wstępie rozporządzenia organ powołujący komisję egzaminacyjną przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów.
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans stopień awansu zawodowego:
- dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
- odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust.2 cyt. na wstępie rozporządzenia.
Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.
Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- datę i miejsce posiedzenia komisji,
- imiona i nazwiska członków komisji,
- imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora,
- pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,
- uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,
- średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3,
- uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,
- podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.
Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

4. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 cyt. na wstępie ustawy Karta
Nauczyciela,
- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,
- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu w/wym. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Wójt Gminy Grabów nad Pilicą. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela w/wym. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Wójt Gminy odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Grabów nad Pilicą przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

5. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego
Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Wójta Gminy Grabów nad Pilicą oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Mazowiecki Kurator Oświaty.
Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne.
Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Mazowiecki Kurator Oświaty.

NADANIE NOWEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WYŻSZEGO POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
(wzór wniosku - załącznik nr 3)
Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia, niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą wydaje na wniosek nauczyciela, w drodze decyzji administracyjnej, nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
Do wniosku o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:
- dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia lub poświadczone kopie,
- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub poświadczoną kopię.

wniosek o wszczęcie postepowania

Zaświadczenie dyrektora szkoły

Wniosek o wydanie nowego aktu mianowania

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2009-08-18 08:06:54.
Data wprowadzenia: 2009-08-18 08:06:54
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót