Rok 2008

zawiadomienie o wyborze oferty 


IBA-341/9/2008 Grabów nad Pilicą, 2008-07-10IZBUD


LUCJAN BILSKI JANUSZ KRÓLIKOWSKI


UL. Kapturska 30A


26-600 RADOMZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA-341/9/2008. Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Grabowie nad Pilicą1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 


IZBUD


LUCJAN BILSKI JANUSZ KRÓLIKOWSKI


UL. Kapturska 30A


26-600 RADOM


Uzasadnienie wyboru:


Wybrano ofertę Nr 1. Oferta była jedna. Jedynym kryterium wyboru była cena.


Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-07-21.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks CywilnyW prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


---------------------------------------------------------------------------Lp.: 1.


Nazwa wykonawcy: IZBUD LUCJAN BILSKI JANUSZ KRÓLIKOWSKI


Adres Wykonawcy: UL. Kapturska 30A


26-600 RADOMCena oferty brutto: 106788,92


Liczba pkt. w kryterium cena: 100,002. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:


W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty


---------------------------------------------------------------------------


Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:


Uzasadnienie prawne odrzucenia:


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy: 


W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców


---------------------------------------------------------------------------


Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:


.Uzasadnienie prawne wykluczenia:Środki ochrony prawnej


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego


Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 


 


 


____________________________________


Kierownik Zamawiającego 

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2008-07-10 14:05:18.
Data wprowadzenia: 2008-07-10 14:05:18
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót