Rok 2008

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na
potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą 

MiU-341/112008 Grabów nad Pilicą, 2008-07-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MiU-341/11/2008. Nazwa zadania: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy

Kazimierza Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

grabownadpilica.e-bip.pl

align=left>grabow@grabow.pl

7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

grabownadpilica.e-bip.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej lub osobiście w tutejszym urzędzie w pokoju nr 8.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.

Rok produkcji – 1995 i młodszy

Pojemność – 10 m 3

Rodzaj paliwa – Diesel

Przebieg - do 150 tys.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 34144500-3 pojazdy do transportu odpadów i ścieków.

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

   

Dodatkowe przedmioty

   

#45

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

.

VI. Termin wykonania zamówienia:

2-3 m-ce od rozstrzygnięcia przetargu.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga w szczególności , aby wykonawcy składając oferty złożyli:

-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością lub przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

-zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty zaległych płatności

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

#61

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-18 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

Kazimierza Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

Pokój nr 12 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-18 o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

Kazimierza Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

Pokój Nr 10 (sala konferencyjna)

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-17

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 153200-2008 dnia 08.07.2008 roku - data ogłoszenia w BZP

 

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

SIWZ

Wzór umowy

unieważnienie

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-08 11:51:03 | Data modyfikacji: 2008-07-08 11:56:30.
Data wprowadzenia: 2008-07-08 11:51:03
Data modyfikacji: 2008-07-08 11:56:30
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót