Rok 2008

`BUDOWA 
IBA-341/9/2008 Grabów nad Pilicą, 2008-06-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA-341/9/2008. Nazwa zadania:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PSP W GRABOWIE NAD PILICĄ.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
grabownadpilica.e-bip.pl
grabow@grabow.pl
7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
grabownadpilica.e-bip.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej lub osobiście w tutejszym urzędzie w pokoju nr 8.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PSP W GRABOWIE NAD PILICĄ
wg przedmiaru robót.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.Wspólny Słownik Zamówień:
45.21.22.21 - 1 roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowychSłownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmiotyV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.09.2008 roku

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga w szczególności , aby wykonawcy składając oferty złożyli:
-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością lub przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
-zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty zaległych płatności
-dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 5 zamówień odpowiadających swym rodzajem i wartościom zadań stanowiących przedmiot zamówienia (wykaz robót ) - załącznik Nr 7

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena ryczałtowa 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-04 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój nr 12 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-04 o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy
Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pokój Nr 10 (sala konferencyjna)


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-04

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej
Nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr -2008 dnia .... roku - data ogłoszenia w BZP

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Przedmiar robót

SIWZ

Wykaz robót

Wzór umowy

ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-06-13 09:17:59 | Data modyfikacji: 2008-06-13 09:25:30.
Data wprowadzenia: 2008-06-13 09:17:59
Data modyfikacji: 2008-06-13 09:25:30
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót