Rok 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów - Grabów
nad Pilicą-zamówienie uzupełniające 
Grabów nad Pilicą: Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów-Grabów nad Pilicą - zamówienie uzupełniająceOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, Grabów nad Pilicą, woj. mazowieckie, tel. 048 6627014, faks 048 6627014.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów-Grabów nad Pilicą - zamówienie uzupełniające.II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów-Grabów nad Pilicą - zamówienie uzupełniające wg przedmiaru robót.II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 37474.56 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:· Usługowy Zakład Hydrauliczny, ul. Warszawska 215, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)· Cena wybranej oferty: 37474.56· Oferta z najniższą ceną: 37474.56 oferta z najwyższą ceną: 37474.56· Waluta: PLN.


 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2008-12-29 10:44:56.
Data wprowadzenia: 2008-12-29 10:44:56
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót