Rok 2008

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na
potrzeby UG w Grabowie nad Pilica 
Grabów nad Pilicą: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad PilicąOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, Grabów nad Pilicą, woj. mazowieckie, tel. 048 6627014, faks 048 6627014.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzedu Gminy w Grabowie nad Pilicą Rok produkcji - 1995 i młodszy Pojemność - 10 m 3 Rodzaj paliwa - Diesel Przebieg - do 150 tys..II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 132000 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:· Eco-Cel Serwis Barbara Szczepaniak, ul. Gajowa 2 c, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)· Cena wybranej oferty: 132000· Oferta z najniższą ceną: 132000 oferta z najwyższą ceną: 132000· Waluta: PLN.


 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2008-12-29 08:20:14 | Data modyfikacji: 2008-12-29 08:21:25.
Data wprowadzenia: 2008-12-29 08:20:14
Data modyfikacji: 2008-12-29 08:21:25
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót