Rok 2008

`Zakup 
ZSG-341/1/2008
Grabów nad Pilicą, 2008-09-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG-341/1/2008. Nazwa zadania: Zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Szkół
ul. Parkowa 4
26-902 Grabów nad Pilicą
bip.grabow.pl
gimngrab@poczta.onet.pl
7,00 - 15,00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.grabow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą - sekretariat- bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku szkolnym i mieszkalnym przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą na sezon grzewczy 2008/2009. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5-olej opałowy


Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmiotyV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.04.2009

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
5) Wykaz pięciu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-08 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Zespół Szkół
ul. Parkowa 4
26-902 Grabów nad Pilicą
sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-08 o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego
Zespół Szkół
Parkowa 4
26-902 Grabów nad Pilicą
sekretariat


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-11-07

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
adres strony internetowej

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 239663-2008 data ogłoszenia w BZP dnia 29-09-2008

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

SIWZ

Wykaz dostaw

wzór umowy

zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o zawaciu umowy

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2008-09-29 11:49:31 | Data modyfikacji: 2008-09-30 10:04:53.
Data wprowadzenia: 2008-09-29 11:49:31
Data modyfikacji: 2008-09-30 10:04:53
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót