Rok 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów - Grabów
nad Pilicą 

 

IBA-341/12/2008                                                                            Grabów nad Pilicą, 2008-07-17

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA-341/12/2008. Nazwa zadania: 

Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów – Grabów nad Pilicą

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy

Kazimierza Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

grabownadpilica.e-bip.pl

grabow@grabow.plwhite">grabow@grabow.pl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">

7,00 - 15,00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.grabow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Specyfikację  istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej lub osobiście w tutejszym urzędzie w pokoju nr 8.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów – Grabów nad Pilicą

wg przedmiaru robót.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

45331300 – 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410 - 9 -  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

   .

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

15.12.2008 roku

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający wymaga w szczególności , aby wykonawcy składając oferty złożyli:

-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością lub przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

 -zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty zaległych płatności

 -dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 5 zamówień odpowiadających swym rodzajem i wartościom zadań stanowiących przedmiot zamówienia (wykaz robót ) - załącznik Nr 7

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,- , słownie: dziesięć tysięcy .

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena ryczałtowa

100 %

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-08-08 do godz. 10:00

 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

Kazimierza Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

Pokój nr 12 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-08 o godz. 10:15

 

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

Kazimierza Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

Pokój Nr 10 (sala konferencyjna)

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30  dni, tj. do dnia 2008-09-07

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 163125-2008 dnia 17-07-2008 roku - data ogłoszenia w BZP

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

wykaz robót

Wzór umowy

Specyfikacja

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

przedmiar

zawiadomienie o wyborze

ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2008-07-17 11:08:02 | Data modyfikacji: 2008-07-17 14:20:41.
Data wprowadzenia: 2008-07-17 11:08:02
Data modyfikacji: 2008-07-17 14:20:41
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót